Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

VÌ THẾ ĐIỀU QUAN TRỌNG TRONG SỬA LỖI LÀ SAU NÀY CHẲNG TÁI PHẠM

VÌ THẾ ĐIỀU QUAN TRỌNG TRONG SỬA LỖI LÀ SAU NÀY CHẲNG TÁI PHẠM
0