Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

TRONG MẠNG CHÚNG TA KHÔNG CÓ, PHƯỚC BÁO NÀY HIỆN TIỀN, THÌ CHÍNH LÀ BỊ BỆNH VÀ TAI NẠN ĐẾN

TRONG MẠNG CHÚNG TA KHÔNG CÓ, PHƯỚC BÁO NÀY HIỆN TIỀN, THÌ CHÍNH LÀ BỊ BỆNH VÀ TAI NẠN ĐẾN
0