Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

TỔ TIÊN ĐỂ LẠI CHO CHÚNG TA NHỮNG THỨ TỐT ĐẸP, YÊU THƯƠNG CON CHÁU DƯỜNG ẤY, ÂN SÂU ĐẠI ĐỨC KHÔN SÁNH

TỔ TIÊN ĐỂ LẠI CHO CHÚNG TA

NHỮNG THỨ TỐT ĐẸP, YÊU THƯƠNG 

CON CHÁU DƯỜNG ẤY,

ÂN SÂU ĐẠI ĐỨC KHÔN SÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Quả thật là chẳng lìa Phật Pháp mà hành pháp thế gian. Pháp thế gian và Phật Pháp chẳng có một chút chướng ngại nào.

Bất luận làm việc gì, trong tâm Phật hiệu chẳng gián đoạn, đó là công phu thành phiến, sanh vào Phàm Thánh Đồng Cư Độ của Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Nhưng sanh vào Cõi Phàm Thánh Đồng Cư cũng chẳng sao cả.

Đức Thế Tôn đã nói minh bạch: Sanh đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới liền viên chứng bốn cõi.

Quả đức thù thắng này đến đâu để cầu?

Trong tám vạn bốn ngàn pháp môn, chỉ có một môn này là có, những môn khác chẳng có. Vì thế, gặp gỡ pháp môn rất khó có này, rất chẳng dễ dàng.

Đã gặp mà không chịu tu, ở ngay trước mặt mà bỏ lỡ, tội ấy rất nặng, có lỗi với chính mình, có lỗi với Chư Phật, Bồ Tát, có lỗi với cha mẹ, tổ tiên.

Bởi lẽ, quý vị vãng sanh sẽ thành Phật, người nhà của quý vị sẽ đắc độ bất luận họ ở trong đường nào, quý vị đều thấy rõ ràng, họ gặp khổ nạn, quý vị có thể giúp họ. Họ có duyên với quý vị, cho nên họ có cảm, quý vị sẽ có ứng. Họ đang chịu khổ, chịu nạn, mong mỏi có người giúp đỡ. Đó chính là cảm quý vị có duyên với họ.

Lập tức nhận được tin tức ấy, thật sự có thể giúp đỡ họ. chẳng phế pháp thế gian, mà chứng Phật Pháp. Chẳng phế và chẳng lìa có cùng một ý nghĩa.

Thế pháp pháp thế gian là gì?

Thưa cùng quý vị, Đệ Tử Quy là thế pháp, Cảm Ứng Thiên là thế pháp, Thập Thiện Nghiệp cũng là thế pháp. Quý vị thấy đó, vận dụng ba thứ này ngay trong cuộc sống hằng ngày của chính mình, vận dụng ngay vào công việc của chính mình, dùng ngay trong sự đãi người tiếp vật của chính mình, thế pháp đấy.

Nêu gương tốt cho người thế gian. Trong tâm là A Di Đà Phật thì sẽ thành công. Thế pháp không chỉ chẳng chướng ngại quý vị, mà quý vị còn tích lũy công đức nơi ấy, nâng cao phẩm vị khi sanh về Thế Giới Cực Lạc quý vị làm bao nhiêu chuyện tốt, nêu gương rất tốt trong xã hội.

Tâm quý vị thanh tịnh, người ta nhìn không thấy, nhưng Đệ Tử Quy, Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp của quý vị người ta sẽ thấy, để thay đổi phong thái xã hội hiện thời cần phải có những điều này. Tổ Tiên để lại cho chúng ta những thứ tốt đẹp, yêu thương con cháu dường ấy, ân sâu Đại Đức khôn sánh.

Nay chúng ta là con cháu bất hiếu trong đời này, chẳng hiểu lòng yêu thương của tổ tiên, gạt bỏ giáo huấn của họ sang một bên, lại còn chê họ lỗi thời, tâm thái như vậy, quý vị nói xem: Có tránh khỏi chẳng bị báo ứng hay chăng?

Chúng ta đúng là khó có, trong thời đại này và trong lứa tuổi như vậy mà được gặp gỡ pháp môn này, mới giác ngộ, mới hiểu rõ, nhanh chóng quay đầu sốt sắng học tập, tự lợi, lợi tha, lợi tha là tự lợi bản thân quý vị chẳng sốt sắng học tập, sẽ không có cách nào lợi tha.

Chính mình thật sự học, sẽ thật sự đạt được lợi ích, người khác trông thấy sẽ học theo, do thấy chúng ta có biểu hiện tốt đẹp mà.

Tôi nhớ năm xưa chúng tôi ở Mỹ, hàng xóm gần đó đều là người Mỹ tôi sống trong một căn nhà nhỏ đối diện nhà Hàn Quán Trưởng Những người hàng xóm rất hâm mộ chúng tôi. Có một buổi sáng, chúng tôi ra ngoài tản bộ, bên ngoài là công viên.

Những người hàng xóm trông thấy tôi, bèn nói họ thấy chúng tôi mỗi ngày đều vui vẻ dường ấy, khuôn mặt tràn đầy dáng vẻ tươi cười, hỏi: Các vị làm nghề gì vậy?

Vì sao vui sướng ngần ấy?

Chúng tôi bảo họ: Chúng tôi niệm Phật.

Họ hỏi: Niệm Phật là gì?

Có cơ hội giáo dục rồi.

Niệm Phật đích thực là học điều gì?

Chúng tôi bảo họ: Niệm Phật chính là học trí huệ. Họ nghe xong, bèn nói điều này cần thiết, tôi cũng muốn học.

Tôi nói: Thứ hai là trường thọ, thứ ba là vui sướng.

Họ nói: Chúng tôi cần những điều ấy.

Bọn họ đều là tín đồ Cơ Đốc, mỗi Chủ Nhật đều đi nhà thờ, tôi bèn khuyên họ: Ngày thứ bảy các vị hãy đến Phật đường của chúng tôi để học trí huệ, học trường thọ, học vui sướng Ngày Chủ Nhật, quý vị đi nhà thờ, chẳng vi phạm luật đạo ở chỗ quý vị có Chúa, còn chúng tôi ở đây có thầy.

Đức Phật là thầy của chúng ta, Ngài chẳng phải là thần đúng là sau đấy, dần dần người ta đến đông hơn, những vùng phụ cận đều đến. Bởi lẽ, họ quan sát trước, quan sát mấy tháng rồi mới tiếp cận chúng tôi, từ từ họ hiểu biết.

Vì lẽ đó, tôi nói: Tín ngưỡng Tôn Giáo và học Phật chẳng xung đột quý vị tín ngưỡng Tôn Giáo, thần là cha của quý vị, có quan hệ cha con hoặc chủ tớ với quý vị, quý vị đến chỗ chúng tôi, có quan hệ thầy trò với Thích Ca Mâu Ni Phật.

Ở nhà, quý vị có cha mẹ, ở trường có thầy, làm sao xung đột cho được?

Họ nghe nói rất vui thích, chẳng xung đột mà.

***