Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

THIỆN PHÁP NÀY CHÍNH LÀ MƯỜI THIỆN NGHIỆP. TRONG TÂM CỦA BẠN CHÂN THẬT CÓ MƯỜI THIỆN

THIỆN PHÁP NÀY CHÍNH LÀ MƯỜI

THIỆN NGHIỆP. TRONG TÂM CỦA

BẠN CHÂN THẬT CÓ MƯỜI THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp, bất dung hào phân bất thiện gián tạp. Ngày đêm nghĩa là không gián đoạn, chúng ta đem tâm mình an trú vào trong thiện pháp. Thiện pháp này chính là Mười Thiện Nghiệp, trong tâm của bạn chân thật có Mười Thiện. Thường niệm thiện pháp thì trong tâm sẽ có.

Tư duy thiện pháp nghĩa là bạn khởi tâm động niệm đều tương ưng với mười thiện, đây được gọi là tư duy thiện pháp. Còn quán sát thiện pháp, quán sát là lời nói, việc làm của bạn, cũng có nghĩa là nói thân khẩu ý ba nghiệp này của bạn hoàn toàn tương ưng với Mười Thiện.

Phía sau Phật lại nói một câu nói quan trọng: Bất dung hào phân bất thiện gián tạp.

***