Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

THIỆN CĂN PHƯỚC ĐỨC TRÌ DANH ĐỀU GIỐNG NHƯ PHẬT

THIỆN CĂN, PHƯỚC ĐỨC, TRÌ DANH 

ĐỀU GIỐNG NHƯ PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không
 

Chúng ta học bộ Kinh Vô Lượng Thọ này, mới có một chút lãnh hội, đối với công đức danh hiệu sanh khởi tín tâm, sanh khởi từ đâu?

Từ những gì trong Kinh nói. Bốn mươi tám nguyện và năm kiếp tu hành, điều này quả thật không đơn giản, năm kiếp thời gian dài biết bao.

Ta nói đây là đại kiếp, không phải trung kiếp, không phải tiểu kiếp. Nếu là trung kiếp hay tiểu kiếp nhất định sẽ có chú thích, không chú thích đều là đại kiếp.

Một đại kiếp là một lần thành trụ hoại không của một Thế Giới, Thế Giới thành trụ hoại không năm lần, Ngài tu hành không gián đoạn. Công đức như vậy, thành tựu Thế Giới Cực Lạc y chánh trang nghiêm, thực hiện tất cả bốn mươi tám nguyện, không có nguyện nào không thực hiện.

Đẳng Giác Đại Sĩ cũng không rời niệm Phật, Văn Thù, Phổ Hiền là Đẳng Giác. Phàm phu chúng ta, nhưng khi thật thà niệm Phật, ở đây Hoàng Niệm Tổ nói rằng, chỉ cần chúng ta chân thành niệm Phật.

Yếu Giải nói: Thiện căn phước đức trì danh đều giống như Phật, căn bản này quả là vi diệu, thiện căn trì danh ngang bằng với Phật A Di Đà, điều này có tin được chăng?

Được, chỉ cần chúng ta liên kết được với tâm Phật A Di Đà, biến công đức của Phật A Di Đà thành công đức chính mình, có thể làm được chăng?

Có thể làm được. Ngày nay giới khoa học nói rằng, ý niệm không thể nghĩ bàn, đích thực ý niệm có năng lực này, tổ hợp thành một mảng với tất cả muôn sự muôn vật. Tin tức này rất kỳ lạ, không phải nói chúng ta chỉ đối với một vấn đề, nó có thể đối với tất cả muôn sự muôn vật khắp Pháp Giới Hư Không Giới, ý niệm đó có thể nhập vào trong nó.

Điều này gần đây trong lượng tử lực học mới phát hiện, nên các nhà khoa học hình dung toàn bộ Vũ Trụ giống như một tấm lưới, giống như mạng internet vậy, không nhìn thấy.

Mạng lưới này là gì?

Nó chính là Thường Tịch Quang, giới khoa học tưởng tượng mạng lưới này chính là Thường Tịch Quang, tồn tại mọi lúc mọi nơi.

Vì sao không nhìn thấy?

Vì chỉ là tưởng tượng hình như là như vậy, họ nghĩ không sai. Vì tâm tánh Tịch Quang, mạng lưới chính là tâm tánh, nó không có hiện tượng vật chất, không có hiện tượng tinh thần, cũng không có hiện tượng tự nhiên. Nên khoa học kỹ thuật và tư tưởng của chúng ta đều không đạt được.

Chúng ta dùng tư tưởng cũng được, dùng khoa học kỹ thuật cũng được, nhưng nó nhất định phải có đối tượng, phải có đối tượng nó mới tìm ra được. Tự tánh không có, tự tánh có thể sanh vạn pháp.

Các nhà khoa học phát hiện, hiểu rõ hiện tượng vật chất, vật chất là gì?

Vật chất là huyễn tướng do ý niệm tích lũy sản sinh ra, ý niệm không có, vật chất cũng không có. Ý niệm và vật chất chắc chắn không thể tách rời nhau.

Chỉ có trí tuệ giống như Bồ Tát Quán Thế Âm, chiếu kiến Ngũ Uẩn giai không, Ngũ Uẩn giai không là gì?

Chính là trong Kinh Bát Nhã nói: Nhất thiết pháp tất cánh không, vô sở hữu, bất khả đắc. Bồ Tát Quán Âm biết, nên Ngài không có vọng niệm nào, Ngài thấu hiểu chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật này, nhỏ đến hiện nay gọi là lượng tử, tiểu quang tử, nhỏ nhất trong đơn vị vật chất, không có gì nhỏ hơn nó.

Tất cả hiện tượng vật chất đều là nó tổ hợp thành, sức mạnh nào đang chi phối tổ chức này, chủ đạo những tổ chức này?

Chính là ý niệm, đều do ý niệm. Ngày nay chúng ta gọi là cộng nghiệp, biệt nghiệp, do nó chủ đạo.

Thật sự hiểu rõ ràng minh bạch vấn đề này, tâm chúng ta sẽ định, vì sao vậy?

Vì chủ quyền thao túng tất cả pháp đều nằm trong tay ta, không phải ở người khác. Chỉ cần ý niệm ta chánh đáng, không có gì không chánh. Ý niệm ta thiện, không có gì là không thiện.

Như vậy chúng ta phải cảnh giác cao độ, tham sân si mạn nghi là bất thiện, ý niệm này tổ hợp lại chính là phiền não, chính là rắc rối. Trái lại không tham, không sân, không si, không ngạo mạn, không hoài nghi, đây là thiện. Trái với thập thiện là thập ác.

Thập ác biến hiện ra Thế Giới nào?

Luân hồi Lục Đạo, Thập Thiện biến thành Tứ Thánh Tịnh Độ: Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Đều do một niệm của chính mình làm chủ tể.

***