Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

THIỆN CĂN, PHƯỚC ĐỨC, NHÂN DUYÊN BA ĐIỀU KIỆN NÀY ĐÍCH XÁC KHÔNG DỄ GÌ ĐẦY ĐỦ

THIỆN CĂN, PHƯỚC ĐỨC,

NHÂN DUYÊN BA ĐIỀU KIỆN NÀY

ĐÍCH XÁC KHÔNG DỄ GÌ ĐẦY ĐỦ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Chịu niệm cũng không phải dễ dàng.

Bên cạnh Cư Sĩ Lâm có biết bao nhiêu người, bạn bảo họ niệm nhưng họ có chịu niệm không?

Họ ở ngay ngoài cửa mà họ không chịu đến niệm, còn các vị có rất nhiều người từ nước ngoài đến, ngồi phi cơ hơn mười giờ đồng hồ để đến nơi này niệm.

Từ ngay chỗ này, chúng ta liền có thể thể hội, Phật đã nói thiện căn, phước đức, nhân duyên. Người không thể không có thiện căn. Bạn từ bên kia của Địa Cầu bay đến bên đây là vì bạn có thiện căn, ở cạnh bên vách nhưng vì họ không có thiện căn nên họ không đến.

Người niệm Phật có phước. Thiện căn, phước đức, nhân duyên, ba điều kiện này đích xác không dễ gì đầy đủ. Ba điều kiện ở trong một thời gian đầy đủ, ở trong một đời đầy đủ rồi, bạn ở ngay trong một đời khẳng định thành tựu.

***