Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï.
Khoâng theå nghòch thaày phaûn Ñaïo

hieuthantonsu.vn

HIẾU THUẬN CHA MẸ, TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO, NGƯỜI ẤY LÀ THÁNH HIỀN

NÓI VỀ HIẾU ĐẠO

NÓI VỀ HIẾU ĐẠO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 2
SƯ ĐẠO, HIẾU ĐẠO

SƯ ĐẠO, HIẾU ĐẠO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 2
NẾU CHÚNG TA BỎ HIẾU ĐẠO THÌ THẾ NÀO ĐÂY?

NẾU CHÚNG TA BỎ HIẾU ĐẠO THÌ THẾ NÀO ĐÂY?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

SƯ ĐẠO LÀ TÔN KÍNH NHẤT!

SƯ ĐẠO LÀ TÔN KÍNH NHẤT!

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT TIÊU BIỂU CHO HIẾU ĐẠO

ĐỊA TẠNG BỒ TÁT TIÊU BIỂU CHO HIẾU ĐẠO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không