Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï.
Khoâng theå nghòch thaày phaûn Ñaïo

hieuthantonsu.vn

HIẾU THUẬN CHA MẸ, TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO, NGƯỜI ẤY LÀ THÁNH HIỀN

NGŨ LUÂN LÀ ĐẠO, NGŨ THƯỜNG LÀ ĐỨC

NGŨ LUÂN LÀ ĐẠO, NGŨ THƯỜNG LÀ ĐỨC

Giảng giải: Pháp Sư Thái Lễ Húc

NGŨ LUÂN, PHỤ TỪ TỬ HIẾU

NGŨ LUÂN, PHỤ TỪ TỬ HIẾU

Giảng giải: Pháp Sư Thái Lễ Húc

LÀM THẾ NÀO DUNG HÒA  NĂM MỐI QUAN HỆ  TRONG NGŨ LUÂN

LÀM THẾ NÀO DUNG HÒA NĂM MỐI QUAN HỆ TRONG NGŨ LUÂN

Giảng giải: Pháp Sư Thái Lễ Húc