Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

THẬP ĐẠI NGUYỆN VƯƠNG CỦA PHỔ HIỀN BỒ TÁT