Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

THÂN CẬN THIỆN TRI THỨC THÌ THIỆN CĂN, PHƯỚC ĐỨC, NHÂN DUYÊN DẪU ÍT ỎI CŨNG KHÔNG SỢ, VÌ SAO?

THÂN CẬN THIỆN TRI THỨC

THÌ THIỆN CĂN, PHƯỚC ĐỨC,

NHÂN DUYÊN DẪU ÍT ỎI

CŨNG KHÔNG SỢ, VÌ SAO?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Chẳng thể dùng chút thiện căn, phước đức, nhân duyên để được Vãng Sanh cõi kia. Duyên phải nhiều. Nhân duyên phải nhiều. Trong Mười Đại Nguyện Vương của Phổ Hiền Bồ Tát có hai điều, một là thỉnh chuyển pháp luân, hai là thỉnh Phật trụ thế. Hai điều nguyện thứ sáu và nguyện thứ bảy là nhiều nhân duyên.

Đó là lý do vì sao Kinh Luận thường dạy, thường nhắc nhở chúng ta phải thân cận thiện tri thức là vì nhiều nhân duyên.

Thân cận thiện tri thức thì thiện căn, phước đức, nhân duyên dẫu ít ỏi cũng không sợ, vì sao?

Lúc thân cận thiện tri thức, thiện căn và phước đức của mình được nâng cao. Hằng ngày Quý Vị được khuyên dạy, hằng ngày cùng đại chúng huân tu, tiến bộ rất nhanh. Nếu như mình có thiện căn, phước đức, nhưng không có nhân duyên thì cũng chẳng dễ thành tựu.

Vì sao?

Quý Vị không thường nghe pháp, không có ai cùng tu với mình, sẽ bị hoàn cảnh ảnh hưởng. Tự nhiên sẽ có bạn bè thân thiết hằng ngày bồi tiếp Quý Vị vui chơi, phổ biến nhất là chơi mạt chược, khiêu vũ, thích xem tuồng, hiện thời lại còn thích đá banh, có rất nhiều cái được gọi là hoạt động, các cuộc họp mặt để Quý Vị đến tham gia.

Những thứ đó hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với thiện căn và phước đức của Quý Vị cả. Duyên thế gian quá nồng, nhất định sẽ chướng ngại đạo, chướng ngại Quý Vị chẳng thể Vãng Sanh trong một đời này.

Bởi thế, mười nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát chính là trong vô lượng Hạnh Nguyện, chỉ nêu lên mười cương lãnh đó thôi, thỉnh chuyển pháp luân quan trọng lắm. Thỉnh chuyển pháp luân là thỉnh thiện tri thức đến giảng Kinh, Thuyết Pháp, khiến cho mọi người giác ngộ. Thỉnh thiện tri thức ở một chỗ lâu dài thì nơi ấy có phước báo.

Trong Phật Pháp thường nói, chúng ta chẳng thể không tin: Thiện tri thức chân chánh, người tu hành chân chánh, người có đạo tâm trụ tại nơi nào, nơi ấy Chư Phật hộ niệm, long thiên thiện thần bảo hựu, ít tai ít nạn. Người Trung Quốc và người Ấn Độ thời cổ đều hiểu thiện nhân là báu vật của đất nước.

Thiên Thai Đại Sư nói hết sức rõ ràng, hết sức minh bạch, Ngài chính là Trí Giả Đại Sư, cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản đều truyền ngôn Ngài là Thích Ca Mâu Ni Phật tái lai. Nếu lời truyền tụng ấy là đúng, thì lời của Trí Giả Đại Sư chính là lời của Thích Ca Mâu Ni Phật.

***