Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

TẠO THẬP ÁC THÌ ÁC BÁO SẼ ĐẾN, TAI HỌA GIÁNG XUỐNG

CHÍ TÂM NIỆM PHẬT, HỒI HƯỚNG HÓA GIẢI TAI NẠN

CHÍ TÂM NIỆM PHẬT, HỒI HƯỚNG HÓA GIẢI TAI NẠN

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

NHÀ TÍCH BẤT THIỆN ẮT GẶP TAI ƯƠNG

NHÀ TÍCH BẤT THIỆN ẮT GẶP TAI ƯƠNG

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

VÌ BẢN THÂN MONG CẦU TRÁNH TAI NẠN LÀ TÂM LUÂN HỒI

VÌ BẢN THÂN MONG CẦU TRÁNH TAI NẠN LÀ TÂM LUÂN HỒI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không