Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

SƯ ĐẠO LÀ TÔN KÍNH NHẤT!

NGÀY NAY DẠY THÀNH KÍNH LÀ ĐỨNG HÀNG ĐẦU

NGÀY NAY DẠY THÀNH KÍNH LÀ ĐỨNG HÀNG ĐẦU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THÀNH KÍNH CHÍNH LÀ VÀO CỬA ĐẠO

THÀNH KÍNH CHÍNH LÀ VÀO CỬA ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BỐN CHỮ THÀNH KÍNH KHIÊM HÒA RẤT QUAN TRỌNG

BỐN CHỮ THÀNH KÍNH KHIÊM HÒA RẤT QUAN TRỌNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VẤN ĐỀ Ở CHỖ KHÔNG CÓ TÂM THÀNH KÍNH

VẤN ĐỀ Ở CHỖ KHÔNG CÓ TÂM THÀNH KÍNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MỘT PHẦN THÀNH KÍNH ĐƯỢC MỘT PHẦN LỢI ÍCH

MỘT PHẦN THÀNH KÍNH ĐƯỢC MỘT PHẦN LỢI ÍCH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không