Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

SƯ ĐẠO LÀ TÔN KÍNH NHẤT!

CÓ LỄ KÍNH, CÓ CÚNG DƯỜNG, NHƯNG CHẲNG KHEN NGỢI

CÓ LỄ KÍNH, CÓ CÚNG DƯỜNG, NHƯNG CHẲNG KHEN NGỢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MƯỜI PHẦN THÀNH KÍNH ĐƯỢC MƯỜI PHẦN LỢI ÍCH

MƯỜI PHẦN THÀNH KÍNH ĐƯỢC MƯỜI PHẦN LỢI ÍCH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

SƯ ĐẠO LÀ TÔN KÍNH NHẤT!

SƯ ĐẠO LÀ TÔN KÍNH NHẤT!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỌC SỰ KHIÊM HẠ VÀ CUNG KÍNH CỦA NGƯỜI XƯA

HỌC SỰ KHIÊM HẠ VÀ CUNG KÍNH CỦA NGƯỜI XƯA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

AI HIỂU ĐƯỢC? NGƯỜI CHÍ THÀNH CUNG KÍNH HIỂU

AI HIỂU ĐƯỢC? NGƯỜI CHÍ THÀNH CUNG KÍNH HIỂU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHẲNG CÓ THÀNH KÍNH BÈN CHẲNG CÓ THÀNH TỰU

CHẲNG CÓ THÀNH KÍNH BÈN CHẲNG CÓ THÀNH TỰU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM THÁI HỌC TẬP CHÂN THÀNH, CUNG KÍNH

TÂM THÁI HỌC TẬP CHÂN THÀNH, CUNG KÍNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LỄ KÍNH LÀ ÁI, LÀ BIỂU HIỆN CỦA ÁI

LỄ KÍNH LÀ ÁI, LÀ BIỂU HIỆN CỦA ÁI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không