Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

TAM HỌC GIỚI ĐỊNH HUỆ

GIỚI LUẬT

GIỚI LUẬT

Số bài: 34
THIỀN ĐỊNH

THIỀN ĐỊNH

Số bài: 21
TRÍ HUỆ

TRÍ HUỆ

Số bài: 83