Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï.
Khoâng theå nghòch thaày phaûn Ñaïo

hieuthantonsu.vn

TẤM GƯƠNG GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG VĂN HOÁ ĐẠO ĐỨC