Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

XÃ HỘI HIỆN NAY, THẾ GIỚI HIỆN NAY BẤT KỂ LÚC NÀO CŨNG XẢY RA THIÊN TAI HOẠN NẠN

TẠO NGHIỆP NẶNG THÌ NƠI NÀY SẼ CÓ THIÊN TAI LỚN

TẠO NGHIỆP NẶNG THÌ NƠI NÀY SẼ CÓ THIÊN TAI LỚN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGHIỆP NHÂN CĂN BẢN CỦA TẤT CẢ CÁC LOẠI THIÊN TAI

NGHIỆP NHÂN CĂN BẢN CỦA TẤT CẢ CÁC LOẠI THIÊN TAI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TẦN SUẤT THIÊN TAI, MỖI THÁNG MỖI TĂNG CAO

TẦN SUẤT THIÊN TAI, MỖI THÁNG MỖI TĂNG CAO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÍ TÂM NIỆM PHẬT, HỒI HƯỚNG HÓA GIẢI TAI NẠN

CHÍ TÂM NIỆM PHẬT, HỒI HƯỚNG HÓA GIẢI TAI NẠN

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức