Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

RUỘNG PHƯỚC ĐIỀN LÀ CHỈ CHO TAM BẢO

RUỘNG PHƯỚC ĐIỀN

LÀ CHỈ CHO TAM BẢO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

A Nan đặc biệt khuyên chúng ta một lòng chí thành hướng về Phật cầu tu học Phật Pháp để tạo phước báo. Được thân người là khó, chúng ta đã được. Được cơ duyên nghe Phật Pháp là khó, chúng ta đã nghe.

Như vậy chúng ta tuy sanh vào thời Mạt Pháp cách Phật lâu xa mà chúng ta được như vậy thì phải biết rằng có nhiều phước duyên thiện căn, nếu không nắm lấy cơ hội này phát tâm tinh tấn tu hành để tiến thân, để một khi mất thân nầy đọa lạc ngàn muôn ức kiếp chẳng dễ gì được lại thân với sáu căn đầy đủ và gặp Phật Pháp.

Bài kệ trên đây Tôn Giả A Nan còn cho chúng ta biết, chỉ những người có phước duyên mới có tâm hướng về Phật, nghĩ đến việc tu học Phật Pháp.

Nói hướng về Phật là phát tâm quy y theo Phật, lấy Phật làm mục đích để tiến đến, lấy giới định huệ, Tứ Hoằng Thệ Nguyện, Lục Độ, Tam Quy, Ngũ Giới Pháp làm phương tiện hành trì.

Như vậy, chúng ta sống có mục đích là Phật, hướng đi là giác ngộ giải thoát, phương tiện là giới định huệ và cứu cánh là quả vị Phật.

Kệ đây nói: Kiến tánh ngộ vô sanh. 

Kiến tánh là thấy rõ chân lý, nhất chân pháp giới. Ngộ vô sanh nghĩa là tâm trí thanh tịnh khai thông, Thiền Tông gọi là minh tâm kiến tánh, Tịnh Độ Tông gọi là nhất tâm bất loạn, cả hai đều là kiến tánh thấy chân lý ngộ vô sanh.

Ruộng phước điền là chỉ cho Tam Bảo. Chúng sanh nên quy y, nên gieo trồng giống lành vào ruộng phước điền để được quả bất sinh bất diệt, thường, lạc, ngã, tịnh.

Gieo bằng cách nào?

Là trì giới và tu hạnh lành như Lục Độ, Tứ Nhiếp Pháp, Bát Chánh Đạo.

***