Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

QUAY ĐẦU TỪ TRONG TÂM SỞ, CHỨ KHÔNG PHẢI DẠY CHÚNG TA QUAY ĐẦU TỪ TRONG TRẦN CẢNH

QUAY ĐẦU TỪ TRONG TÂM SỞ, CHỨ KHÔNG PHẢI DẠY CHÚNG TA QUAY ĐẦU TỪ TRONG TRẦN CẢNH
0