Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

PHƯỚC ĐỨC SONG TOÀN, THÌ TRỜI, NGƯỜI, THẦN QUỶ THAY NHAU HỘ TRÌ

PHƯỚC ĐỨC SONG TOÀN,

THÌ TRỜI, NGƯỜI, THẦN QUỶ

THAY NHAU HỘ TRÌ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Đoạn Kinh trên đây, Đức Phật giảng thuyết về thế gian ý để cho người Phật Tử thể hội suốt thông không nên mê tín tà ma thần quỷ ngụy tạo phù phép, mà phải tu dưỡng đạo đức ngay nội tại bản tâm.

Việc mê tín rất nhiều hình thái, hoặc do những loài yêu ma hiện hình người, hoặc do người nặng nghiệp tà ma tạo ra những điều thần bí quái dị nhắm đúng hiếu kỳ, hợp tâm lý sợ hải ỷ lại, để thỏa lòng tham vọng của người đời, lâu ngày thành tạp khí mê tín thần linh ma quỷ.

Suy cho cùng tánh lý, ngẫm cho kỹ lời Phật dạy trong Tam Tạng Kinh Điển, hễ người có thọ trì giới pháp, chánh tâm hành thiện, chuyên cần tu bồi phước đức thì tự nhiên được các thiện thần trời người hộ trì.

Sách sử xưa nay ghi rõ những bậc thuần chân tu hành, những người đạo đức dù ở núi cao rừng thẳm, hoặc nơi đồng không mông quạnh vắng vẻ, xa cách đô thị, phồn hoa, mà các thức ăn mặc thuốc men không thiếu đời sống an lành không tai ương hoạn nạn, danh thơm đạo đức rạng ngời khắp nhân gian.

Trái lại, kẻ bôn ba danh lợi sống nơi phồn hoa đô hội thị thành, quên chuyện giới hạnh tu tâm dưỡng tánh làm lành bồi phước, lại có kẻ chỉ đem tâm cầu thần cúng quỷ xin xăm bói quẻ, lẽ tất nhiên chiêu cảm ác thần ác quỷ thân gần ủng hộ. Khi hết cúng tế thần quỷ, thì thần quỷ quở phát, bệnh hoạn tai ương từ đó phát sanh.

Người biết thọ trì giới pháp làm việc phước đức được thiện thần ủng hộ. Phật Bồ Tát khai quang hướng đạo. ngược lại, không thọ trì giới pháp, sống phóng túng dục lạc lợi danh, cầu Thần Linh ma quỷ, xin xăm bói quể thì sẽ được tà ma Thần Linh ủng hộ lợi lộc nhất thời, để rồi sau đó phải khốn đốn. Bởi lòng tham sân của các Thần Quỷ không khi nào thắng qua được giới đức.

Nên Cổ Đức Tiên Hiền lấy kinh nghiệm sống của mình mà có lời thống thiết khuyên chúng ta: Đức trọng Quỷ Thần Kinh. Người có đạo đức cao dày thì Quỷ Thần tất nhiên phải kính trọng hộ trì, mà không phải làm những chuyện mê tín xin xăm bói quẻ cúng bái cầu khẩn thượng đế ban phước trừ họa. Đức dày thì tai họa tiêu.

Thiếu phước thì ác quỷ ác thần lộng hành. Phước đức song toàn thì trời người Thần Quỷ chung nhau hộ trì. Tổ Tiên ta có lời khuyên ở có đức mặc sức mà hưởng. Câu nói nôm na giản dị mà mang ý nghĩa thâm sâu, thầm khuyên người đời bỏ tà tâm mê tín, dừng bước tham dục lợi danh.

***