Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

PHƯỚC ĐỨC LÀ BUÔNG BỎ ĐƯỢC, THIỆN CĂN LÀ NHÌN THẤU SUỐT

PHƯỚC ĐỨC LÀ BUÔNG BỎ ĐƯỢC,

THIỆN CĂN LÀ NHÌN THẤU SUỐT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Ngày nay đơn giản nhất, thù thắng nhất. Pháp Môn vi diệu không gì qua niệm Phật. Điều này tôi đã nói rất nhiều, trong tâm chúng ta chỉ có Đức Phật của mình.

Ngoài Đức Phật của mình ra còn tất cả đều buông bỏ hết. Thử hỏi nếu Đức Phật ở ngay trước mắt chúng ta và bây giờ tiếp dẫn chúng ta về Thế Giới Cực Lạc.

Khi đó chúng ta có ý niệm gì?

Nếu nghĩ rằng tôi còn người thân, tôi muốn gặp họ. Tôi còn tài sản chưa giao phó rõ ràng. Như vậy Đức Phật sẽ đi và không quan tâm chúng ta nữa. Quý Vị cứ làm những việc đó đi.

Những thứ đó là gì?

Là việc trong luân hồi lục đạo. Bây giờ Phật đến tiếp dẫn, chúng ta nên vui vẻ đi theo Ngài. Còn những việc thế gian không liên quan đến mình.

Không có việc gì cả, việc gì cũng không có. Dứt khoát nhanh nhẹn, như vậy Phật sẽ dẫn ta đi ngay. Tôi khuyên Quý Vị đồng học, hàng ngày đều quán như vậy và từng giờ đều quán như vậy.

Trong Kinh Đức Phật dạy: Mạng người vô thường chỉ trong hơi thở. Thở ra không hít vào thì mạng này đã kết thúc. Đừng tưởng rằng còn nhiều ngày, còn nhiều năm, đó là vọng tưởng. Người thường quán tưởng như vậy là người có cảnh giác cao. Đó là trí huệ chân thật, lợi lạc chân thật.

Có cảnh giác cao độ. Mỗi niệm đều đầy đủ điều kiện Vãng Sanh. Thiện căn, phước đức, nhân duyên. Thật là đa thiện căn, đa phước đức. Phước đức là buông bỏ được, thiện căn là nhìn thấu suốt. Thật sự rõ ràng minh bạch và thật sự buông bỏ.

***