Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

PHẬT PHÁP LÀ TRIẾT HỌC TỐI CAO TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

PHẬT PHÁP LÀ TRIẾT HỌC TỐI CAO TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
0