Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

PHẬT GIÁO SẼ KHÔNG BỊ DIỆT, NHƯNG CÓ HƯNG, CÓ SUY