Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

PHẬT GIÁO LÀ GIÁO DỤC

PHẬT PHÁP LÀ GÌ?

PHẬT PHÁP LÀ GÌ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

PHẬT GIÁO CHẲNG PHẢI LÀ TÔN GIÁO

PHẬT GIÁO CHẲNG PHẢI LÀ TÔN GIÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT GIÁO LÀ GIÁO DỤC, KHÔNG PHẢI TÔN GIÁO

PHẬT GIÁO LÀ GIÁO DỤC, KHÔNG PHẢI TÔN GIÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG SINH CÓ BỆNH, PHẬT PHÁP LÀ THUỐC

CHÚNG SINH CÓ BỆNH, PHẬT PHÁP LÀ THUỐC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHO NÊN THÂN NGƯỜI KHÓ ĐƯỢC, PHẬT PHÁP KHÓ NGHE

CHO NÊN THÂN NGƯỜI KHÓ ĐƯỢC, PHẬT PHÁP KHÓ NGHE

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không