Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

PHẬT GIÁO KHÔNG PHẢI LÀ TÔN GIÁO

PHẬT GIÁO KHÔNG PHẢI LÀ TÔN GIÁO
0