Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

PHẬT DẠY CHÚNG TA QUY Y TỰ TÁNH TAM BẢO

PHẬT DẠY CHÚNG TA

QUY Y TỰ TÁNH TAM BẢO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Một ngàn ba trăm năm trước, Đại Sư Huệ Năng, tổ thứ sáu Thiền Tông Trung Quốc khi giảng quy y đã không dùng danh từ Phật, Pháp, Tăng mà dùng danh từ giác, chánh, tịnh, có thể thấy cách nói khế cơ nhất định phải hiểu khế cơ.

Đại Sư Huệ Năng không nói Phật Pháp Tăng vì sợ thính chúng sanh ra hiểu lầm sẽ không dễ dàng lý giải và không nhận được hiệu quả thực tế, cho nên Đại Sư đổi lại thành giác, chánh, tịnh.

Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là thanh tịnh. Cách nói này làm cho chúng ta cảm thấy rất dễ hiểu, hơn nữa ba chữ này đều lưu xuất từ tự tánh. Quy y giác là tự tánh giác. Do đây quy y không phải là quy y một người nào đó.

Mỗi ngày chúng ta tu thời khoá sớm tối gọi là Tam Tự Quy. Phật là tự tánh giác, Pháp là tự tánh chánh, Tăng là tự tánh tịnh. Chúng ta đối với giáo huấn của Phật Đà, không thể không bội phục đến năm vóc sát đất. Phật không hề dạy chúng ta quy y Ngài, mà Phật dạy chúng ta quy y tự tánh Tam Bảo.

***