Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

PHẬT BỒ TÁT GIA TRÌ, ÂN ĐỨC CỦA TỔ TÔNG GIA TRÌ LÀ THẬT, ĐỀU KHÔNG PHẢI GIẢ

PHẬT BỒ TÁT GIA TRÌ, ÂN ĐỨC

CỦA TỔ TÔNG GIA TRÌ LÀ THẬT,

ĐỀU KHÔNG PHẢI GIẢ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Chư Phật Như Lai, pháp thân Đại Sĩ giảng Kinh thuyết pháp, là lấy tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chân thành, tâm từ bi phổ độ tất cả chúng sanh, tất cả chúng sanh đều có phần. Họ tiếp thu được bao nhiêu, đó là vấn đề tâm thái của họ. Tổ Sư Ấn Quang nói, ta có mấy phần thành kính, sẽ được mấy phần lợi ích.

Tôi từng nói, tôi lấy Ngài Huệ Năng và Thần Tú làm ví dụ. Đại Sư Thần Tú theo Ngũ Tổ thời gian rất lâu, chắc mười mấy hai mươi năm, trở thành đại đệ tử dưới tòa của Ngũ Tổ. Nhưng Ngũ Tổ không truyền pháp cho Ngài, lại truyền cho một người mà mọi người không quen biết, đó là Ngài Huệ Năng.

Nguyên nhân là gì?

Tôi đem câu chuyện này làm ví dụ: Thần Tú đối với Ngũ Tổ có một trăm phần thành kính, nên lợi ích Ngài đạt được là một trăm phần. Huệ Năng đối với Ngũ Tổ là vạn phần thành kính, nên Ngài đạt được vạn phần lợi ích. Ngũ Tổ đã truyền y bát cho Ngài Huệ Năng, không truyền cho Ngài Thần Tú.

Quý vị sẽ hiểu được, điều này không liên quan đến việc ở với thầy lâu hay mau, cũng không liên quan đến việc nghe Kinh nhiều hay ít. Có thể nói rằng, Ngũ Tổ thuyết pháp, Thần Tú không thiếu một buổi nào. Ngũ Tổ thuyết pháp, Ngài Huệ Năng lại chưa từng nghe buổi nào.

Chỉ là sau cùng triệu kiến nửa đêm canh ba vào phòng Phương Trượng, nói cho Ngài nghe đại ý Kinh Kim Cang. Ngài chỉ học được một tiết học như thế, suốt đời chỉ nghe được tiết học này, chúng tôi đoán không quá hai tiếng, nhưng Ngài được vạn phần lợi ích. Nhất định phải hiểu đạo lý này.

Các bậc Tổ Sư Đại Đức, chư vị Cổ Thánh Tiên Hiền, không ai không dạy chúng ta: Trực tiếp gánh vác. Câu này rất quan trọng.

Đức Phật nói với ai?

Nói với tôi, Khổng Tử nói với ai?

Nói với tôi, trực tiếp thừa nhận chúng ta mới đạt được tất cả. Nếu khách sáo, không thừa nhận, không bằng lòng, vậy là xong, quý vị chẳng được lợi ích gì. Phật Bồ Tát gia trì, ân đức của Tổ Tông gia trì là thật, đều không phải giả.

Cũng xem tâm thái của ta như thế nào, sức mạnh gia trì nhất định liên quan mật thiết với tâm thái của chúng ta. Cần phải tin thật, phải thật sự lý giải, tin thật hiểu sâu, mới có thể đạt được.

***