Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

PHÁP NGỮ CỦA CỔ THÁNH TIÊN HIỀN NHO GIÁO

❀ KHỔNG TỬ

❀ KHỔNG TỬ

Số bài: 10
❀ MẠNH TỬ

❀ MẠNH TỬ

Số bài: 6
❀ TUÂN TỬ

❀ TUÂN TỬ

Số bài: 3
❀ TRANG TỬ

❀ TRANG TỬ

Số bài: 5
❀ TÔN TỬ

❀ TÔN TỬ

Số bài: 2
❀ HÀN PHI TỬ

❀ HÀN PHI TỬ

Số bài: 3
❀ TĂNG SÂM

❀ TĂNG SÂM

Số bài: 1
❀ MẶC TỬ

❀ MẶC TỬ

Số bài: 2
❀ YẾN TỬ

❀ YẾN TỬ

Số bài: 1
❀ QUẢN TỬ

❀ QUẢN TỬ

Số bài: 1