Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

PHÁP NGỮ CỦA CỔ THÁNH TIÊN HIỀN NHO GIÁO

KHỔNG TỬ

KHỔNG TỬ

Số bài: 4
MẠNH TỬ

MẠNH TỬ

Số bài: 3
TUÂN TỬ

TUÂN TỬ

Số bài: 1
TRANG TỬ

TRANG TỬ

Số bài: 1
TÔN TỬ

TÔN TỬ

Số bài: 2
HÀN PHI TỬ

HÀN PHI TỬ

Số bài: 2
TĂNG SÂM

TĂNG SÂM

Số bài: 1