Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

PHÁP NGỮ CỦA CỔ THÁNH TIÊN HIỀN ĐẠO GIÁO

❀ BÀI VĂN ÂM CHẤT CỦA VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN

❀ BÀI VĂN ÂM CHẤT CỦA VĂN XƯƠNG ĐẾ QUÂN

Tác giả: Văn Xương Đế Quân
Việt dịch: Lê Anh Minh

❀ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ

❀ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI TIN SÂU NHÂN QUẢ

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

Số bài: 392
❀ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI

❀ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ GIẾT HẠI

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

Số bài: 143
❀ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ THAM DỤC

❀ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI BỎ SỰ THAM DỤC

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

Số bài: 113
❀ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ

❀ AN SĨ TOÀN THƯ - KHUYÊN NGƯỜI NIỆM PHẬT CẦU SINH TỊNH ĐỘ

Tác giả: Chu An Sĩ
Việt dịch: Cư Sĩ Nguyễn Minh Tiến

Số bài: 5