Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

PHÁP GIỚI CỦA PHẬT

CHO NÊN ĐỨC PHẬT DẠY THAM SÂN SI LÀ TAM ĐỘC

CHO NÊN ĐỨC PHẬT DẠY THAM SÂN SI LÀ TAM ĐỘC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐỨC PHẬT DẠY ĐẤY LÀ THIỆN

ĐỨC PHẬT DẠY ĐẤY LÀ THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐỨC PHẬT DẠY LẤY GIỚI LÀM THẦY, LẤY KHỔ LÀM THẦY

ĐỨC PHẬT DẠY LẤY GIỚI LÀM THẦY, LẤY KHỔ LÀM THẦY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐỨC PHẬT NÓI KHÓ TIN, THẬT SỰ KHÓ TIN

ĐỨC PHẬT NÓI KHÓ TIN, THẬT SỰ KHÓ TIN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không