Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

PHÁP GIỚI CỦA BỒ TÁT

BẠN CHẮP TAY GỌI TIỂU BỒ TÁT, CHÚNG CŨNG BIẾT

BẠN CHẮP TAY GỌI TIỂU BỒ TÁT, CHÚNG CŨNG BIẾT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BIỆT GIÁO LÀ SƠ ĐỊA BỒ TÁT

BIỆT GIÁO LÀ SƠ ĐỊA BỒ TÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHỈ CÓ BỒ TÁT KHÔNG THOÁI TÂM

CHỈ CÓ BỒ TÁT KHÔNG THOÁI TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BỒ TÁT A DUY VIỆT TRÍ, VIÊN CHỨNG TAM BẤT THOÁI

BỒ TÁT A DUY VIỆT TRÍ, VIÊN CHỨNG TAM BẤT THOÁI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG TA KHÔNG THỂ SÁNH ĐƯỢC VỚI PHẬT BỒ TÁT

CHÚNG TA KHÔNG THỂ SÁNH ĐƯỢC VỚI PHẬT BỒ TÁT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BỒ TÁT CÓ MỘT PHÁP CÓ THỂ LÌA TẤT CẢ KHỔ THẾ GIAN

BỒ TÁT CÓ MỘT PHÁP CÓ THỂ LÌA TẤT CẢ KHỔ THẾ GIAN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BỒ TÁT ĐÃ VÀO HAI LỚP CỬA, NHƯNG CHƯA VÀO CUNG ĐIỆN

BỒ TÁT ĐÃ VÀO HAI LỚP CỬA, NHƯNG CHƯA VÀO CUNG ĐIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không