Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

PHẢI THƯỜNG SUY NGHĨ LÀM THẾ NÀO, ĐỂ ĐỨC HẠNH CỦA TỔ TIÊN THỰC SỰ ĐI VÀO TRONG ĐỜI SỐNG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI

PHẢI THƯỜNG SUY NGHĨ LÀM

THẾ NÀO, ĐỂ ĐỨC HẠNH CỦA TỔ

TIÊN THỰC SỰ ĐI VÀO TRONG

ĐỜI SỐNG XÃ HỘI HIỆN ĐẠI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Đây là Liễu Phàm tiên sinh dạy con ông học cách khiêm tốn.

Kinh Dịch có nói: Lục hào giai cát chỉ nhất khiêm. Trong sáu hào chỉ có quẻ khiêm là tốt nhất. Trong Kinh Thư nói được rất hay mãn chiêu tổn, khiêm thọ ích. Ngã mạn thì chiêu tổn, khiêm cung thì thọ ích.

Một người bất luận là ở trong hoàn cảnh như thế nào, hoàn cảnh tốt cũng tốt, hoàn cảnh không tốt cũng tốt, đều phải khiêm tốn, ngàn vạn lần không được kiêu ngạo. Đoạn văn này ý nghĩa của nó vô cùng sâu sắc.

Phía sau ông nói: Viễn tư dương Tổ Tông chi đức, cận tư cái phụ mẫu chi khiên, thượng tư báo quốc chi ân, hạ tư tạo gia chi phúc, ngoại tư tế nhân chi cấp, nội tư nhàn kỉ chi tà.

Nhìn xa phải nghĩ đến xiển dương đức hạnh Tổ Tiên. Nhìn gần phải nghĩ đến che giấu lỗi lầm cha mẹ. Nhìn trên phải nghĩ đến đền ơn tổ quốc. Nhìn dưới phải nghĩ đến tạo hạnh phúc cho gia đình. Đối ngoại phải nghĩ đến giúp người lúc cần. Đối nội phải nghĩ đến ngăn chặn ý nghĩ tà xấu của chính mình.

Sáu điều tư này chính là tư tưởng, bạn phải thường nghĩ như vậy, sáu điều này xác thực chính là trong Phật Pháp chỗ nói chánh tư duy. Người không thể không có suy nghĩ chính xác, tư tưởng chính xác, sáu điều này là tiêu chuẩn.

Điều đầu tiên, phải thường nghĩ đến phát dương quang đại đức hạnh của Tổ Tông, đây là điều căn bản.

Tổ Tông của chúng ta là ai?

Tổ Tông dân tộc chúng ta, được ghi chép trong lịch sử, từ Vua Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thương, Văn, Vũ, Chu Công, đây là Tổ Tiên của dân tộc Trung Quốc chúng ta. Tổ Tiên của mỗi gia đình chúng ta, đều là kế thừa đạo thống của Cổ Thánh Tiên Hiền mà có, câu này có nghĩa, dùng lời hiện tại mà nói, chúng ta phải thường nghĩ đến phát dương quang đại văn hóa Trung Hoa.

Nền văn hóa của chúng ta có lịch sử vô cùng dài lâu, nền văn hóa này coi trọng sự đối xử hòa hài giữa người với người, giữa người với tự nhiên, giữa người với Thiên địa quỷ thần, tất cả đều phải tôn trọng lẫn nhau, kính yêu lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau.

Phải thường suy nghĩ làm thế nào để đức hạnh của Tổ Tiên thực sự đi vào trong đời sống xã hội hiện đại, thực sự đem lại lợi ích cho xã hội đại chúng hiện tiền.

Cận tư cái phụ mẫu chi khiên. Đây chính là nói đến cách cư xử với những người ở bên cạnh mình.

Cổ Thánh Tiên Hiền Trung Quốc thường dạy chúng ta rằng: Điều xấu trong nhà không được nói ra bên ngoài.

Tại sao vậy?

Trong gia đình có những việc không hay cũng là điều khó tránh, nếu như thường nói cho người ngoài nghe, người ngoài đối với gia đình bạn tự nhiên có tâm coi thường, thậm chí là dẫn những âm mưu xấu, muốn phá hoại sự hòa hài trong gia đình bạn, nên ngạn ngữ có nói họa từ khẩu xuất hoạ từ miệng ra. gia đình như vậy, xã hội cũng thế.

Ngày nay xã hội tại sao lại động loạn?

Nguyên nhân này rốt cuộc do đâu. Chúng ta hãy cẩn thận mà suy xét, chúng ta là đi ngược lại giáo huấn của Cổ Thánh Tiên Hiền. Người xưa nói không nghe lời cha ông, thiệt thòi ngay trước mắt. Trước mắt chúng ta phải chịu thiệt thòi lớn rồi.

Lời Lão Nhân là cái gì?

Người xưa dạy chúng ta đối với xã hội, đối với đại chúng phải làm được tương ưng với câu ẩn ác dương thiện. Nhìn thấy chỗ không thiện của người khác thì không nên nói ra, cũng tuyệt đối không tuyên dương, càng không đem chúng để vào tâm.

Nhìn thấy chỗ thiện của người khác, chúng ta phải tán dương. Phương pháp này sẽ khiến cho người bất thiện tự cảm thấy hổ thẹn mình làm điều ác mà người khác đều có thể bao dung, đều có thể tha thứ cho mình.

Còn người thiện thì nghĩ mình làm một chút việc thiện như vậy mà mọi người biểu dương mình, tán thán mình. Điều đó có thể khởi phát tâm hổ thẹn của đại chúng, khởi phát tâm sám hối của đại chúng, như vậy xã hội mới có thể an định, thế giới mới có thể hòa bình.

***