Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

PHẢI QUAY ĐẦU LẠI CẦU CHÍNH MÌNH, BẢN THÂN MÌNH TÍN GIẢI ĐẦY ĐỦ

PHẢI QUAY ĐẦU LẠI CẦU CHÍNH MÌNH, BẢN THÂN MÌNH TÍN GIẢI ĐẦY ĐỦ
0