Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

Ở TRONG PHẬT PHÁP GỌI LÀ CÓ MƯỜI PHÁP GIỚI, MƯỜI PHÁP GIỚI LÀ TƯỚNG

Ở TRONG PHẬT PHÁP GỌI

LÀ CÓ MƯỜI PHÁP GIỚI,

MƯỜI PHÁP GIỚI LÀ TƯỚNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Chúng ta sống ở thế gian này không nên vì chính mình, vì chính mình thì phạm vi đó quá nhỏ, đó chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước.

Ta sống ở thế gian này là vì ai vậy?

Vì tất cả chúng sanh. Bạn nói vì gia đình của bạn, vì chủng tộc của bạn, vì thôn xóm của bạn, vì quốc gia của bạn, thì phạm vi đó cũng là quá nhỏ.

Một quốc gia của bạn tốt, nhưng quốc gia lân cận không được tốt thì bạn cũng không trải qua được những ngày tháng tốt đẹp. Chúng ta mong muốn quốc gia của ta tốt và cũng mong muốn mỗi một quốc gia khác cũng đều tốt. Như vậy thiên hạ mới có thể được thái bình, mọi người mới có thể được hạnh phúc.

Vì vậy tâm lượng phải lớn, tầm nhìn phải xa, Phật dạy chúng ta sanh cái tâm này. Sanh tâm này là từ trên hiện tướng mà nói, tướng có tốt xấu, có thiện ác. Ở trong Phật Pháp gọi là có mười pháp giới, mười pháp giới là tướng. Hướng lên trên có Phật, có Bồ Tát, có Duyên Giác, có Thanh Văn, phía dưới thời có sáu cõi.

Tướng của sáu cõi từ đâu mà ra vậy?

Do tâm của bạn biến hiện ra.

Ai là chủ nhân của sáu cõi mười pháp giới?

Là chính ta, không phải ai khác.

Việc này trong Kinh đại thừa Phật thường nói: Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh.

Do đây mà biết, tâm tưởng của chúng ta quan hệ quá lớn, trên Kinh Hoa Nghiêm Phật nói rằng: Vũ trụ nhân sanh do tâm hiện ra, do thức biến ra. Tướng nhất định là có, tướng nhất định không thể tiêu mất. Việc này phải biết tướng không thể bị tiêu diệt, thế nhưng tướng sẽ biến đổi, không thể diệt là thật.

Nhưng nó sẽ biến đổi, vì sao có thể biến đổi vậy?

Bởi vì bạn có vọng niệm nên liền biến đổi, tưởng cái gì liền biến cái đó. Bạn tưởng Phật liền biến thành Phật. Tưởng Bồ Tát liền biến thành Bồ Tát.

Thế Giới này ngày nay biến thành động loạn như vậy là do nguyên nhân gì vậy?

Bởi vì nghĩ tưởng của mọi người đều là tham sân si, thì thế giới này liền động loạn thôi, không thể tưởng được. Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, thế nên cho nên sanh tâm là vô cùng quan trọng. Cho nên Phật dạy chúng ta không nên sanh tâm luân hồi, không nên sanh tâm sáu cõi.

Tốt nhất sanh tâm gì vậy?

Sanh tâm thành Phật. Vì vậy, tất cả Chư Phật đều khuyên chúng ta niệm Phật A Di Đà, niệm Phật A Di Đà tốt mà.

Niệm Phật A Di Đà thì tương lai thành Phật A Di Đà, vậy thành Phật khác không tốt hay sao?

Các Phật khác không thể sánh với Phật A Di Đà. Phật thì đều là bình đẳng, Phật Phật đạo đồng, Phật Phật bình đẳng.

Vậy vì sao Phật A Di Đà lại đặc thù chứ?

Chúng ta đọc thấy trong Kinh Vô Lượng Thọ, Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta, mười phương tất cả Chư Phật Như Lai thì Phật A Di Đà là bậc nhất.

Trên Kinh xưng tán Ngài là Quang trung cực tôn. Vua trong các Phật, cho nên Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta đi làm Phật A Di Đà. Không làm Phật khác, làm Phật khác không phải là Vua trong các Phật.

Nếu Phật không khuyên bạn niệm Phật A Di Đà thì tương lai bạn biết được Phật A Di Đà rồi, nếu như gặp được Thích Ca Mâu Ni Phật, bạn sẽ trách Thích Ca Mâu Ni Phật vì sao không dạy bạn niệm Phật A Di Đà, Ngài dạy tôi niệm Phật khác. Ngài không đủ thành ý.

***