Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

NIỆM PHẬT LÀ PHƯƠNG PHÁP SÁM HỐI DIỆT TỘI TỐT NHẤT

NIỆM PHẬT LÀ PHƯƠNG PHÁP SÁM HỐI DIỆT TỘI TỐT NHẤT
0