Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

NHỮNG DỰ NGÔN TỪ XƯA ĐẾN NAY ĐỀU ĐÃ NÓI RẤT NHIỀU TAI NẠN

NHỮNG DỰ NGÔN TỪ XƯA ĐẾN NAY ĐỀU ĐÃ NÓI RẤT NHIỀU TAI NẠN
0