Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ HIẾU THÂN, TÔN SƯ, TỪ BI, CĂN BẢN CỦA MƯỜI THIỆN

NHẤT ĐỊNH PHẢI CÓ

HIẾU THÂN, TÔN SƯ, TỪ BI,

CĂN BẢN CỦA MƯỜI THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Mười thiện nghiệp, điều thứ nhất của Tam Phước: Hiếu dưỡng Phụ Mẫu, phụng sự Sư Trưởng, từ tâm bất sát, tu Thập Thiện Nghiệp.

Người này gọi là Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân, không đầy đủ những điều kiện này, làm sao học Phật?

Bắt đầu học từ đâu?

Từ đó biết được, học Phật thì ba căn bản này rất quan trọng, không có ba căn bản này, ngày ngày học Phật cũng không vào.

Nếu như tự mình biết không vào được còn khá, chỉ sợ cho rằng tự mình vào rồi, cho rằng mình tu được rất tốt. Đến lúc quả báo hiện ra Quý Vị nỗi tâm oán hận, tâm oán trách, Phật là giả, Phật đã lừa chúng ta, chúng ta mắc bẫy của Ngài. Vậy là tội của Quý Vị càng thêm nặng, tội nghiệp này khiến Quý Vị đọa Địa Ngục.

Cho nên nhất định phải có hiếu thân, tôn sư, Từ Bi, căn bản của mười thiện. Quý Vị tu ngũ niệm môn, niệm Phật, hành trì thành tựu. Như vậy mới có thể được sanh về cõi nước An Lạc, cõi nước An Lạc chính là Thế Giới Cực Lạc, chắc chắn được sanh.

Hai chữ này dùng rất tốt, cũng chính là nói Quý Vị chắc chắn được sanh, không nhất định là ở đời này, đời này của Quý Vị đã trồng nhân, nếu như duyên thù thắng của đời này, cái nhân này đời này kết quả được thành tựu.

Nếu như duyên không thù thắng, còn lưu luyến thế gian này, không nỡ xa rời, đời này không thể Vãng Sanh. Sanh lại đời sau gặp được duyên thù thắng thì Quý Vị có thể thành tựu, cho nên chúng ta ở trong đời này, nên có cảnh giác cao độ.

Thật muốn Vãng Sanh không?

Là thật, thật Vãng Sanh. Thật Vãng Sanh thì Thế Giới này đừng nỗ lực.

Học cái gì?

Tùy duyên diệu dụng cái gì cũng tốt, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Buông xả biên kiến, biên kiến là không đối lập. Không đối lập với bất kỳ người nào, không đối lập với bất kỳ việc nào, không đối lập với bất kỳ vật nào. Thực sự làm được hài hòa, hòa thuận. Ý nghĩa hòa thuận so với hài hòa tốt hơn.

Với hết thảy chúng sanh hòa thuận chung sống, oán thân bình đẳng, tùy hỷ công đức cái gì cũng tốt. Phải thật học, vì sao?

Có người tập khí rất nặng muốn học, nhưng mà cảnh giới vừa hiện ra thì đã quên mất, cần phải có tâm cảnh giác cao độ. Lúc cảnh giới hiện ra có thể ghi nhớ, có thế sửa đổi nó lại.

Cái gì cũng tốt, mỗi mỗi đều tốt, không có loại nào không tốt, vì sao vậy?

Chúng ta lập tức đến Thế Giới Cực Lạc, còn có gì phải đắn đo?

Mỗi loại đều đắn đo, nói lên rằng chúng ta còn chưa muốn đến Thế Giới Cực Lạc, ở đây vẫn tốt, như thế là không tương ưng rồi. Một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niêm niệm Phật, niệm niệm cầu tương ưng, không thể không tương ưng. Cho nên sanh Cõi Phật gặp được Phật A Di Đà.

***