Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

TINH YẾU CỦA PHƯỚC ĐỨC LÀ THẬP THIỆN

ĐEM MƯỜI ÁC, CHUYỂN ĐỔI THÀNH MƯỜI THIỆN

ĐEM MƯỜI ÁC, CHUYỂN ĐỔI THÀNH MƯỜI THIỆN

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không

NGƯỜI CHÂN TÍN THIẾT NGUYỆN LÀ NGƯỜI CÓ PHƯỚC ĐỨC

NGƯỜI CHÂN TÍN THIẾT NGUYỆN LÀ NGƯỜI CÓ PHƯỚC ĐỨC

Giảng giải: Hoà Thượng Tịnh Không