Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

❀ TINH YẾU CỦA PHƯỚC ĐỨC LÀ THẬP THIỆN

❀ MƯỜI THIỆN NGHIỆP LÀ PHẬT

❀ MƯỜI THIỆN NGHIỆP LÀ PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❀ ĐAO PHƯỚC ĐỨC ĐOẠN TÓC PHIỀN NÃO

❀ ĐAO PHƯỚC ĐỨC ĐOẠN TÓC PHIỀN NÃO

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa