Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

NGUỒN GỐC CỦA TAI NẠN

VÌ BẢN THÂN MONG CẦU TRÁNH TAI NẠN LÀ TÂM LUÂN HỒI

VÌ BẢN THÂN MONG CẦU TRÁNH TAI NẠN LÀ TÂM LUÂN HỒI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÍ TÂM NIỆM PHẬT, HỒI HƯỚNG HOÁ GIẢI TAI NẠN

CHÍ TÂM NIỆM PHẬT, HỒI HƯỚNG HOÁ GIẢI TAI NẠN

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức