Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï.
Khoâng theå nghòch thaày phaûn Ñaïo

hieuthantonsu.vn

NGƯỜI CÓ THỂ HIẾU THUẬN CHA MẸ THÌ TÂM THIỆN

DO ĐÂY MỚI THẤY THÂN CHÚNG TA GIỐNG NHƯ MỘT CĂN NHÀ

DO ĐÂY MỚI THẤY THÂN CHÚNG TA GIỐNG NHƯ MỘT CĂN NHÀ

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM LÀ HÀNH VI CỦA TÂM

KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM LÀ HÀNH VI CỦA TÂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

VÌ SAO VẬY? VÌ CHÚNG SANH VỐN LÀ PHẬT

VÌ SAO VẬY? VÌ CHÚNG SANH VỐN LÀ PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không