Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï.
Khoâng theå nghòch thaày phaûn Ñaïo

hieuthantonsu.vn

NGƯỜI CÓ THỂ HIẾU THUẬN CHA MẸ THÌ TÂM THIỆN

ĐÓ LÀ TÂM THIỆN, HÀNH THIỆN CHIÊU CẢM

ĐÓ LÀ TÂM THIỆN, HÀNH THIỆN CHIÊU CẢM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

HIẾU ĐỄ TRUNG TÍN, NHÂN ÁI HÒA BÌNH KHÔNG CÒN

HIẾU ĐỄ TRUNG TÍN, NHÂN ÁI HÒA BÌNH KHÔNG CÒN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không