Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï.
Khoâng theå nghòch thaày phaûn Ñaïo

hieuthantonsu.vn

NGƯỜI CÓ THỂ HIẾU THUẬN CHA MẸ THÌ TÂM THIỆN

DO ĐÂY MỚI THẤY THÂN CHÚNG TA GIỐNG NHƯ MỘT CĂN NHÀ

DO ĐÂY MỚI THẤY THÂN CHÚNG TA GIỐNG NHƯ MỘT CĂN NHÀ

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

DANH TỪ KHÔNG GIỐNG NHAU TỨC ĐÃ CÓ SỰ KHÁC BIỆT RỒI

DANH TỪ KHÔNG GIỐNG NHAU TỨC ĐÃ CÓ SỰ KHÁC BIỆT RỒI

Giảng giải : Hoà Thượng Tuyên Hoá

TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM TẠI LIÊN HIỆP QUỐC

TRUNG PHONG TAM THỜI HỆ NIỆM TẠI LIÊN HIỆP QUỐC

Lão Pháp Sư Tịnh Không chứng minh

Số bài: 8
KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM LÀ HÀNH VI CỦA TÂM

KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM LÀ HÀNH VI CỦA TÂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TƯỚNG HOÀN TOÀN SAI BIỆT NHƯNG CÙNG MỘT TÁNH

TƯỚNG HOÀN TOÀN SAI BIỆT NHƯNG CÙNG MỘT TÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không