Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

NGHIỆP CHƯỚNG NGHIÊM TRỌNG NHẤT LÀ LÀ BẤT KÍNH, TỨC LÀ BẤT HIẾU, VẤN ĐỀ NÀY HIỆN PHỔ BIẾN  KHẮP THẾ GIỚI KHÔNG AI DẠY

NGHIỆP CHƯỚNG NGHIÊM TRỌNG

 NHẤT LÀ LÀ BẤT KÍNH, TỨC LÀ 

BẤT HIẾU, VẤN ĐỀ NÀY HIỆN PHỔ 

BIẾN KHẮP THẾ GIỚI KHÔNG AI DẠY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Thầy của ông, cư sĩ Hạ Liên Cư là Bồ Tát tái sanh, đã truyền pháp này cho ông, chúng ta đã gặp được nhân duyên thù thắng này.

Nhưng ngày nay chúng sanh nghiệp chướng sâu nặng, tuy là Phật Bồ Tát truyền pháp, cũng rất khó được lợi ích, nguyên nhân là gì?

Vì nghiệp lực của mình quá nặng, nghiệp chướng nghiêm trọng nhất là gì?

Là bất kính, tức là bất hiếu, bất kính, vấn đề này hiện nay phổ biến khắp thế giới, không ai dạy.

Bất hiếu cha mẹ, bất kính Sư trưởng, điều đầu tiên của Tịnh Nghiệp Tam Phước nói: Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự Sư trưởng. Không phải thầy muốn ta kính trọng, thầy giáo đó không phải thầy giáo tốt. Không phải thầy muốn ta kính, kính là tánh đức của mình, tánh đức của ta hiển lộ ra, nó tự nhiên vốn là như thế. Không những ta phải kính thầy, mà phải kính tất cả mọi người.

Quý vị xem sách của Nho Giáo, mở Lễ Ký ra câu đầu tiên nói: Khúc Lễ viết vô bất kính. Tất cả đều phải cung kính, đối với côn trùng kiến gián cũng phải cung kính, chúng ta phải chắp tay xưng Bồ Tát. Cây cỏ hoa lá, sơn hà đại địa đều cung kính hết.

***