Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

NẾU CHÚNG TA KHÔNG ĐEM MƯỜI THIỆN ĐỂ VÀO TRONG TÂM THÌ LÀM SAO CÓ THỂ ĐƯỢC

NẾU CHÚNG TA KHÔNG ĐEM

MƯỜI THIỆN ĐỂ VÀO TRONG TÂM

THÌ LÀM SAO CÓ THỂ ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Hiếu Thân Tôn Sư, từ bi hoàn toàn thực tiễn ở Mười Nghiệp Thiện. Mười Nghiệp Thiện chưa làm đến được thì là bất hiếu, chính là không Tôn Sư Trọng Đạo, không có tâm từ bi.

Cho nên Phật mới dạy cho chúng ta, ngày đêm thường niệm thiện pháp chính là niệm mười thiện, tư duy mười thiện, quán sát mười thiện.

Mặt trái của mười thiện chính là mười ác. Quả báo của mười ác là ở ba đường, quả báo của mười thiện là ở Trời người. Đây là nói đến mức độ thấp nhất, không thể nào thấp hơn so với đây.

Nếu chúng ta không thể đem mười thiện thường hay để vào trong tâm thì làm sao có thể được?

Để vào trong tâm thì chúng ta phải nỗ lực đi làm.

***