Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

NÊN NƠI KHÔNG CÓ TAM BẢO THÌ NÊN THỊ HIỆN RA PHÁP TRANG NGHIÊM

NÊN NƠI KHÔNG CÓ TAM BẢO THÌ

NÊN THỊ HIỆN RA PHÁP TRANG NGHIÊM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Sao gọi là Phật?

Hiện nay ít ai biết sao gọi là Phật. Phật là giác ngộ. Trái nghĩa với giác ngộ là mê hoặc. Mê hoặc là phàm phu, giác ngộ gọi là Phật.

Phật ở đâu?

Tất cả chúng sanh vốn là Phật. Quý vị xem Đức Phật nói rất hay, chúng ta vốn là giác ngộ. Cách nói này đối chiếu với truyền thống giáo huấn của Thánh Nhân hoàn toàn tương ưng. Các Bậc Thánh Hiền ngày xưa nói tánh con người vốn thiện.

Như vậy có nghĩa là vốn là Phật. Chúng ta vốn là Phật, chính là tánh con người vốn thiện.

Hai câu đầu trong Tam Tự Kinh nói: Nhân chi sơ tánh bổn thiện. Chúng ta vốn chính là Phật. Nên chúng ta không cần Phật chính là không cần bổn thiện, không cần bổn thiện thì ta hoàn toàn ác. Xã hội ngày nay là do ác nghiệp cảm vời ra. Thái bình thịnh thế là do thiện nghiệp cảm vời ra.

Đến quan viên của Nhật Bản cũng nói ra được câu nói này. Gần đây thiên tai quá nhiều. Nhật Bản có một quan viên, nghe nói ông ta là thị trưởng. Ông ta nói đây là do ác nghiệp của chúng sanh chiêu cảm, dẫn khởi ra. Người Nhật từ xưa đã tiếp thu truyền thống văn hoá xưa, duy trì rất tốt. Bây giờ đã có phần biến chất.

Biến chất đây là gì?

Sau đệ nhị thế chiến, văn hoá Tây Phương truyền vào Nhật Bản. Người Nhật từ từ lãng quên đi văn hoá bản địa. Tôi ở Nhật Bản có phỏng vấn, tham vấn Trưởng Lão Thuỷ Cốc Hạnh Chánh. Tôi từng đàm luận với ông ta. Chúng tôi nhiều lần gặp mặt cũng xem như là bạn cũ. Năm nay ông ấy 83 tuổi.

Truyền thống văn hoá quan trọng. Phật Pháp đại thừa cũng quan trọng. Cần phải phát tâm giảng giải, dạy học. Tài liệu giảng dạy là Kinh Điển đại thừa, loại nào cũng có. Nhật Bản có mười ba Tông Phái, mỗi Tông Phái đều y cứ theo Kinh Điển, Kinh Điển đều rất hay.

Như vậy tại sao không thâm nhập nghiên cứu?

Tại sao không tường tận giảng giải?

Nếu có người thâm nhập nghiên cứu, tường tận giảng giải. Nên nền trị an của Nhật Bản được lâu dài. Những thiên tai của Nhật Bản đều được hoá giải. Nên nơi không có Tam Bảo thì nên thị hiện ra pháp trang nghiêm.

***