Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

NĂM KHOÁ MỤC TU HÀNH THEO PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ