Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

NĂM GIỚI MƯỜI THIỆN LÀ CỘI GỐC CĂN BẢN TU HÀNH CỦA CHÚNG TA

NĂM GIỚI MƯỜI THIỆN LÀ CỘI GỐC

CĂN BẢN TU HÀNH CỦA CHÚNG TA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Mục tiêu giáo huấn thứ hai của Chư Phật, là dạy chúng ta phá mê khai ngộ. Mục tiêu thứ nhất là đoạn ác tu thiện. Nếu mục tiêu thứ nhất không làm được thì không thể làm được mục tiêu thứ hai.

Cái mê của bạn không thể phá được thì không thể khai ngộ, cho nên mục tiêu thứ nhất là nền tảng cho mục tiêu thứ hai, các vị đồng tu nhất định phải ghi nhớ. Cho nên, năm giới mười thiện là cội gốc căn bản tu hành của chúng ta, chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm nhất định phải tương ưng.

Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói cho chúng ta nghe Tam Phước. Xếp ở hàng thứ nhất của Tam Phước là Hiếu dưỡng Phụ Mẫu, phụng sự Sư Trưởng, từ tâm bất sát, tu Thập Thiện Nghiệp.

Bốn câu này làm được rồi thì niệm Phật mới nắm chắc phần Vãng Sanh, cho nên năm giới mười thiện quan trọng đến như vậy.

Cái này tu tốt rồi, lại hướng lên trên cao, vào sâu Kinh Tạng, bạn liền có thể phá mê khai ngộ. Phá mê khai ngộ thì liền siêu việt sáu cõi, thì không phải là Nhân Thiên Thừa, đó chính là thuộc về Tam Thừa Thánh giả, bạn không còn luân hồi sáu cõi.

Bạn đi về đâu vậy?

Pháp Giới Thanh Văn, Pháp Giới Duyên Giác, Pháp Giới Bồ Tát, thế nhưng vẫn ở trong mười Pháp Giới, chưa siêu việt mười Pháp Giới.

***