Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

MƯỜI THIỆN NGHIỆP LÀ PHẬT

MƯỜI THIỆN NGHIỆP LÀ PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Quyển này rất quan trọng.

Vì sao quan trọng?

An lạc, Lìa khổ được vui, là Pháp Môn kỳ diệu. Tôi sẽ làm chứng cho mọi người, tôi y theo phương pháp này mà học chân thật được thọ dụng.

Người nào học thì người đó được thọ dụng. Nếu như bạn không muốn sống tiếp những ngày tháng khổ sở này, không muốn ở thế gian này chịu tội thì bạn hãy học Phật cho tốt. Mười Thiện Nghiệp là Phật.

***