Con ngöôøi khoâng theå baát hieáu cha meï
Khoâng theå nghòch Thaày phaûn ñaïo

hieuthantonsu.vn

MƯỜI THIỆN NGHIỆP CHÚNG TA ĐỀU ĐÃ LÀM ĐƯỢC, CHÍNH LÀ THIỆN NAM TỬ, THIỆN NỮ NHÂN

MƯỜI THIỆN NGHIỆP CHÚNG TA 

ĐỀU ĐÃ LÀM ĐƯỢC, CHÍNH LÀ 

THIỆN NAM TỬ, THIỆN NỮ NHÂN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc còn tại thế, tự mình tỉ mỉ quan sát, chúng sanh cần gì, thì dạy họ cái đó, giúp đỡ họ chuyển ác thành thiện, giúp họ chuyển mê thành ngộ, giúp họ chuyển phàm thành Thánh.

Chính là công đức chân thật của Quý Vị tiếp dẫn, chính là việc chúng ta cần phải làm, vậy chúng ta không có năng lực để làm thì sao?

Chúng ta muốn dạy, nhưng năng lực không đủ, đức hạnh không đủ, phước báu cũng không đủ, thì chúng ta lễ thỉnh Pháp Sư, Đại Đức. Trong mười hạnh của Phổ Hiền có thỉnh chuyển pháp luân. Thỉnh chư vị Cao Tăng, có đức hạnh, có tu hành, có thể đem đạo lý của Phật nói rõ ràng, nói tường tân, mời họ đến.

Bây giờ khoa học phát triển phương tiện nhiều, thực tế mà nói mời cũng không phải là việc dễ dàng. Bây giờ có Vệ Tinh, có internet, có băng đĩa, nên không phí thời gian, cũng không lãng phí tiền bạc.

Đồng tham đạo hữu đến nơi đây, chúng ta cùng ở trên truyền hình học tập, học tập trên internet, học tập ở trên băng đĩa, đều được. Trước nên mở ra mọi người cùng nghe, sau khi nghe xong mọi người chúng ta ngồi lại cùng chia sẻ, chỗ nào chưa hiểu, có thể nghe lại, phát lại nghe lại, sau khi nghe hiểu rồi, chúng ta đến thảo luận.

Làm thế nào để thực hành trong cuộc sống, làm thế nào để thực hành trong công việc, làm thế nào để thực hành trong xử sự đối nhân xử thế. Việt tốt, chúng ta thật sự có được lợi ích, thực sự đã làm được, lại chia sẻ tâm đắc học tập với mọi người. Giúp đỡ những bạn cùng tu này phổ biến nâng cao, đây là thật cúng dường, chính là trang nghiêm thực sự.

Lòng người, Quý Vị nghĩ mà xem chuyển ác thành thiện, trang nghiêm biết bao?

Công đức biết bao?

Chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành Thánh lại càng thù thắng hơn.

Phía dưới Luận Vãng Sanh nói: Nếu Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân tu ngũ niệm môn thành tựu, chắc chắn được sanh cõi nước an lạc, gặp được Phật A Di Đà. Đoạn này nằm trong Luận Vãng Sanh.

Trước tiên chúng ta phải chú ý đến câu Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân, trong Kinh Phật Bồ Tát khai thị, luôn luôn đặt hai câu này lên trên hết, nhắc nhở chúng ta, tự chúng ta có đầy đủ hay không, điều kiện của thiện, chữ này là chữ then chốt.

Chúng ta học có thể đạt được lợi ích chân thật hay không. Thật thì là thiện học, thì Quý Vị thật đạt được lợi ích. Bây giờ thật khó.

Thiện nói cho rốt ráo chính là bản tánh vốn thiện, ta dùng bản thiện của ta để học tâp, thì những thứ Quý Vị đạt được là thượng thượng thừa, vì sao vậy?

Chúng ta thường nói, muôn phần thành kính thì Quý Vị được muôn phần lợi ích, Quý Vị dùng là bổn thiện, thì còn có thể tính được sao?

Thật sự dùng bổn thiện người này không cần trước đây có học qua, cũng không nhất định họ biết chữ hay không biết chữ, không quan trọng.

Như Huệ Năng Đại Sư không biết chữ, chưa từng đi học, vì sao Ngài thành tựu cao như vậy?

Ngài dùng bổn thiện của Ngài.

Phàm phu chúng ta đây không biết dùng bổn thiện, dùng cái gì?

Dùng thường thức, dùng kinh nghiệm của chúng ta, tôi cho rằng như vậy như vậy, thì sự việc này rắc rối rồi. Cho nên cái tâm mà Quý Vị dùng, cái tâm đó là tạp tâm vọng tưởng, nó không phải là chân tâm.

Họ cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa học qua, luôn luôn dùng chân tâm của người đó. Họ không có tạp niệm, họ không có nghi hoặc, cho nên vừa học là đã khế nhập được. Huệ Năng Đại Sư là một tấm gương rõ nhất, cho nên cái thiện này là tiêu chuẩn.

Chúng ta đã không thể dùng bổn thiện của mình, vậy dùng cái gì?

Dùng tập thiện. Trong tập tánh có thiện ác, trong bổn tánh không có thiện ác, nó là chân thiện. Thiện trong tập tánh đã kém một bậc, không thể so sánh với bổn thiện, nhưng vẫn rất tốt, có thể tiếp nhận Phật Pháp.

Tiếp nhận mấy phần chứ không thể viên mãn, bổn thiện là viên mãn tiếp nhận. Tiêu chuẩn của tập thiện chính là mười Thiện Nghiệp đã giảng trước đây. Mười thiện nghiệp chúng ta đều đã làm được, chính là Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân.

Mười thiện nghiệp, điều thứ nhất của Tam Phước: Hiếu dưỡng Phụ Mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu Thập Thiện Nghiệp.

Người này gọi là Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân, không đầy đủ những điều kiện này, làm sao học Phật?

Bắt đầu học từ đâu?

Từ đó biết được, học Phật thì ba căn bản này rất quan trọng, không có ba căn bản này, ngày ngày học Phật cũng không vào. Nếu như tự mình biết không vào được còn khá, chỉ sợ cho rằng tự mình vào rồi, cho rằng mình tu được rất tốt.

Đến lúc quả báo hiện ra Quý Vị nỗi tâm oán hận, tâm oán trách, Phật là giả, Phật đã lừa chúng ta, chúng ta mắc bẫy của Ngài. Vậy là tội của Quý Vị càng thêm nặng, tội nghiệp này khiến Quý Vị đọa Địa Ngục.

Cho nên nhất định phải có hiếu thân, tôn sư, Từ Bi, căn bản của mười thiện. Quý Vị tu ngũ niệm môn, niệm Phật, hành trì thành tựu.

Như vậy mới có thể được sanh về cõi nước An Lạc, cõi nước An Lạc chính là Thế Giới Cực Lạc, chắc chắn được sanh. Hai chữ này dùng rất tốt, cũng chính là nói Quý Vị chắc chắn được sanh, không nhất định là ở đời này, đời này của Quý Vị đã trồng nhân, nếu như duyên thù thắng của đời này, cái nhân này đời này kết quả được thành tựu.

Nếu như duyên không thù thắng, còn lưu luyến thế gian này, không nỡ xa rời, đời này không thể Vãng Sanh. Sanh lại đời sau gặp được duyên thù thắng thì Quý Vị có thể thành tựu, cho nên chúng ta ở trong đời này, nên có cảnh giác cao độ.

Thật muốn Vãng Sanh không?

Là thật, thật Vãng Sanh. Thật Vãng Sanh thì Thế Giới này đừng nỗ lực.

Học cái gì?

Tùy duyên diệu dụng cái gì cũng tốt, hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Buông xả biên kiến, biên kiến là không đối lập. Không đối lập với bất kỳ người nào, không đối lập với bất kỳ việc nào, không đối lập với bất kỳ vật nào. Thực sự làm được hài hòa, hòa thuận.

Ý nghĩa hòa thuận so với hài hòa tốt hơn. Với hết thảy chúng sanh hòa thuận chung sống, oán thân bình đẳng, tùy hỷ công đức cái gì cũng tốt.

Phải thật học, vì sao?

Có người tập khí rất nặng muốn học, nhưng mà cảnh giới vừa hiện ra thì đã quên mất, cần phải có tâm cảnh giác cao độ. Lúc cảnh giới hiện ra có thể ghi nhớ, có thế sửa đổi nó lại.

Cái gì cũng tốt, mỗi mỗi đều tốt, không có loại nào không tốt, vì sao vậy?

Chúng ta lập tức đến Thế Giới Cực Lạc, còn có gì phải đắn đo?

Mỗi loại đều đắn đo, nói lên rằng chúng ta còn chưa muốn đến Thế Giới Cực Lạc, ở đây vẫn tốt, như thế là không tương ưng rồi. Một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ứng niêm niệm Phật, niệm niệm cầu tương ưng, không thể không tương ưng. Cho nên sanh Cõi Phật gặp được Phật A Di Đà.

***